Mae seremoni wobrwyo sydd newydd ei sefydlu i ddathlu cynaliadwyedd cynyddol Cymru a’r sectorau ynni gwyrdd yn ôl ar gyfer ei hail flwyddyn, mae Cynnal Cymru ac RenewableUK Cymru wedi cyhoeddi.

Ar ôl llwyddiant y digwyddiad cyntaf y llynedd, cadarnhaodd y ddau sefydliad y bydd y digwyddiad yn ddathliad blynyddol o’r gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud gan bobl a sefydliadau ledled Cymru. Fe’i cynhelir eto yn Principality Stadiwm, cartref carbon isel Rygbi Cymru, ddydd Iau 28 Tachwedd, 2019.

Mae’r Academi Gynaliadwy yn fenter newydd gyffrous, a sefydlwyd gan Cynnal Cymru ac RenewableUK Cymru i ddod ag arbenigedd ynghyd ar draws y sectorau cynaliadwyedd ac ynni gwyrdd yng Nghymru. Mae’r gwobrau, sy’n rhychwantu’r sectorau cymunedol, cyhoeddus a phreifat, yn dathlu cynaliadwyedd a rhagoriaeth ynni carbon isel, arloesedd ac arweinyddiaeth ledled Cymru; i gyd yn fwy perthnasol yn y cefndir o argyfwng yn yr hinsawdd.

Mae Wales & West Utilities wedi cadarnhau y bydd yn ailgydio yn ei brif noddi’r digwyddiad gyda Llywodraeth Cymru ac EDF renewables hefyd yn dychwelyd fel noddwyr categori.

Dywedodd Steven Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Masnachol Wales & West Utilities: “Rydym wrth ein bodd o fod unwaith eto’n noddi’r gwobrau pwysig hyn ac wrth wneud hynny, gan gydnabod a dathlu’r gwaith caled a’r arloesi sydd wrth wraidd yr agenda cynaliadwyedd. Yn Wales & West Utilities, ein rôl a’n her yw darparu system ynni yn y dyfodol sy’n fforddiadwy, yn ddibynadwy ac yn gynaliadwy i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae’r model traddodiadol o ddosbarthu a defnyddio ynni yn newid yn gyflym ac rwyf am i ni fod yn rhan o’r esblygiad hwnnw. ”

Dywedodd Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru: “Y Gwobrau yw fy hoff ddigwyddiad bob blwyddyn wrth i ni ddathlu ymrwymiadau gwirfoddol grwpiau cymunedol, unigolion sy’n hyrwyddo mentrau trwy eu hangerdd eu hunain, a sefydliadau sydd wedi gwneud penderfyniadau corfforaethol i wneud pethau’n well! Mae pob un sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cyflawni Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Amgylchedd, o’r gwaelod i fyny ”.

Dywedodd Rhys Jones, Pennaeth RenewableUK Cymru: “Mae sut rydym yn delio â newid yn yr hinsawdd yn deillio o gymryd camau cadarnhaol yma yng Nghymru. Mae’r ansawdd a’r lefel o ddiddordeb yr ydym wedi’i weld yn y digwyddiad hwn yn dangos bod unigolion, cymunedau a busnesau ledled Cymru yn prif ffrydio cynaliadwyedd fel erioed o’r blaen, ac mewn ffyrdd sy’n sicrhau manteision uniongyrchol ac anuniongyrchol sylweddol. O ran y lleoliad, mae wedi arfer â chynnal perfformiadau blaenllaw yn y byd, felly mae’n siŵr y dylai enillwyr ein gwobrau deimlo’n gartrefol! ”

Y naw categori yw:

  • Hyrwyddwr Cynaliadwyedd
  • Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol
  • Gofod Cynaliadwy
  • Busnes Cynaliadwy
  • Arloesi Cynaliadwy yn y Sector Cyhoeddus
  • Cymuned Gynaliadwy
  • Arloesi mewn Caffael Cynaliadwy neu Gadwyn Gyflenwi
  • Menter Gymdeithasol Eithriadol
  • Addysg neu Hyfforddiant Cynaliadwy

Mae rhagor o wybodaeth am feini prawf mynediad ar wefan Gwobrau’r Academi Gynaliadwy, ynghyd â manylion am sut i gystadlu. Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn canol nos ddydd Sul 15 Medi. Bydd tri chais am bob categori yn cael eu rhoi ar y rhestr fer i gael eu rhoi gerbron y cyhoedd. Bydd y pleidleisiau hyn yn cael eu hychwanegu at y canlyniadau gan banel o feirniaid annibynnol i benderfynu ar yr enillwyr. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Hysbysir ymgeiswyr ar y rhestr fer yn fuan ar ôl y dyddiad cau a chaiff yr enillwyr eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 29 Tachwedd 2018 yn Stadiwm y Principality.

Mae cyfleoedd o hyd i noddi categorïau ac amrywiol agweddau ar y digwyddiad. I gael rhagor o fanylion am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â Lynsey Jackson ar 029 2043 1746 neu e-bostiwch lynsey@cynnalcymru.com

-Diwedd-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
RenewableUK Cymru, 029 2034 7840 neu 07968 798315 rhys.wynjones@renewableuk.com

Am Wales & West Utilities
Bob dydd yn Wales & West Utilities, mae ein tîm o fwy na 1,300 o gydweithwyr medrus ac ymroddedig yn gwneud eu gorau glas i gadw ein 7.5 miliwn o gwsmeriaid yn ddiogel a chynnes, gyda chysylltiadau nwy a chyflenwad nwy y gallant ddibynnu arnynt ynghyd â lefel o wasanaeth yn gallu ymddiried ynddo.

Ynglyn ag Renewable UK Cymru
Mae Renewable UK Cymru yn sefydliad aelodaeth sy’n hyrwyddo ynni glân a seilwaith cynaliadwy. Rydym yn gwneud ein haelodau’n fwy llwyddiannus, yn lleihau rhwystrau ar gyfer prosiectau ynni cymunedol ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid.

Am Cynnal Cymru
Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad arweiniol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw gwneud Cymru yn gymdeithas carbon isel, effeithlon o ran adnoddau, iach, cyfiawn a ffyniannus, gan ffynnu mewn cydbwysedd â’r ecosystemau naturiol sy’n ei chefnogi. Rydym yn hwyluso talent, sgiliau ac arloesedd ein pobl trwy ein gwasanaethau ymgynghori, ein digwyddiadau a’n hyfforddiant. Rydym yn galluogi unigolion, sefydliadau a busnesau yng Nghymru i gyflawni newid mesuradwy a dod yn arweinwyr ac arloeswyr ar gyfer byd gwell.