Ceisiadau

Bydd y dyddiad cau am bob cais Dydd Sul 15 Medi 2019.

Beirniadu

Mae beirniadu’n digwydd ym mis Medi gyda thri cheisiad ym mhob categori yn cael eu dewis am y bleidlais gyhoeddus.

Pleidlais Gyhoeddus

Bydd 27 o derfynwyr yn mynd ymlaen I’r plaidlais gyhoeddus ym mis Hydref.

Gwobrau

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 28 Tachwedd yn ystod y seremoni yng Nghaerdydd.

Arweiniad ar Geisiadau

Mae Gwobrau Academi Cynaliadwy agored i unrhyw fusnes, sefydliad neu unigolyn a fedr ddangos effaith ac ymagwedd gadarnhaol tuag at ddatblygu cynaliadwy o fewn eich busnes neu’ch cymuned.

Sut ydy hi’n gweithio?

Mae wyth categori ac mae croeso ichi geisio o fewn mwy nag un os ydy hi’n addas gyda’r eithriad o Hyrwyddwr Cynaliadwyedd, bydd rhaid i bob ymgeisydd yn y categori llenwi’r ffurflen safonol.

 • Llenwch y ffurflen
 • Dweud wrthym ni stori eich prosiect neu gweithred: rhowch y llun inni. Llenwch bob adran sydd yn bosib.
 • Rydyn ni’n sgorio’ch cais gan ddefnyddio’n saith nodyn llesiant a’r pum modd o weithio fel disgrifiwyd yng Nghanllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
 • Rydyn ni’n chwilio am dystiolaeth bod eich cais yn cyflawni ar un o’r nodau yn ddigonol neu ar draws pob nod yn ddelfrydol.
 • Bydd y ffurflen yn cael ei defnyddio i greu’r rhestr fer i’r tri terfynol yn eich categori. Ni fydd ffurfleni heb ei chwblhau yn cael eu hystyried.
 • Mae ymgeisio am ddim ac mae dyddiad cau ar Ddydd Sul 15 Medi 2019

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae Gwobrau Academi Gynaliadwy yn dathlu rhagoriaeth cynaliadwyedd, arloesedd ac arweinyddiaeth ar draws Cymru ac ar agor i fusnesau, sefydliadau neu unigolion.

 • Mae rhaid i bob ymgeisydd ac enwebedig fod 16 oed o leiaf.
 • Rydyn ni’n annog grwpiau o bobl, timoedd neu gwmnïau i ymgeisio a lle’n briodol rhestrwch y prif gyswllt a pob partner prosiect allweddol.
 • Rydych chi’n gallu ymgeisio mwy nag unwaith ym mhob categori.
 • Mae croeso ichi gyflwyno prosiect neu fenter flaenorol os ydych chi’n gallu dangos datblygiad neu symudiad ers y cais diwethaf.
 • Rydych chi’n gallu cyflwyno prosiect neu fenter sydd yn ffurfio rhan o brosiect mwy sydd yn barhaol oni baech chi’n gallu dangos datblygiad neu symudiad o fewn y flwyddyn ddiwethaf.
 • Enwebiadau am Hyrwyddwr Cynaliadwyedd – rydych chi’n gallu enwebu mwy nag un person gan gynnwys eich hunan.

Categorïau’r Gwobrau

Eleni, rydyn ni’n eich gwahodd chi i rannu’ch stori cynaliadwyedd o fewn un o’r wyth categori neu i enwebu hyrwyddwr Cynaliadwyedd.

Mae dwy ffurflen felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis yr un gywir.

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd (enwebiadau’n unig)
Mae’r categori yma yn cydnabod unigolion sy wedi ysgogi newid go iawn o fewn eich sefydliad ac sy wedi cyfrannu’n gadarnhaol i ymwybyddiaeth o Ddatblygiad Cynaliadwy yng Nghymru.

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd (nominations only)
This category recognises individuals who have inspired real change in your organisation and have contributed positively to the awareness of Sustainable Development in Wales.

Lle Cynaliadwy
Ar agor i bob lleoliad a man mae’r categori hwn yn cydnabod dulliau arloesol o greu cymunedau carbon isel, gwydn, diogel a deniadol.

Busnes Cynaliadwy
Mae’r categori hwn yn agored i fusnesau blaenllaw ac entrepreneuriaid sydd wedi dangos bod mabwysiadu egwyddorion cynaliadwyedd yn arwain at lwyddiant busnes.

Arloesedd Cynaliadwy yn y Sector Cyhoeddus
Ar agor i gyrff sector cyhoeddus, neu’r rheini sydd wedi cydweithio’n agos â hwy, mae’r wobr hon yn cydnabod tîm, prosiect, sefydliad neu bartneriaeth sydd wedi dangos perfformiad eithriadol mewn cynaliadwyedd.

Cymuned Cynaliadwy
Bydd yr enillydd yn grŵp neu brosiect ysbrydoledig sydd wedi cyflawni newid trawsnewidiol yn eu cymuned.

Arloesi cynaliadwy mewn caffael neu gadwyn gyflenwi
Mae’r wobr hon yn tynnu sylw at y sefydliad sydd wedi cefnogi’n glir y twf o gadwyn gyflenwi gynaliadwy – fel cyflenwr, datblygwr neu gyda chaffael cynaliadwy.

Menter gymdeithasol ragorol
Rydyn ni’n chwilio am fenter gymdeithasol enghreifftiol a all ddangos effaith fawr a chynhwysol wrth gyflawni ei gynhyrchion neu weithgareddau.

Prosiect ynni adnewyddadwy rhagorol
Mae’r wobr hon yn cydnabod prosiect ynni adnewyddadwy neu osodiad sydd o safon eithriadol o uchel. Rhaid i’r ymgeiswyr allu dangos arfer eithriadol (dyluniad, adeiladu, perfformiad, iechyd a diogelwch.)

Addysg neu hyfforddiant gynaliadwy
Dathlu’r unigolyn, y cwmni neu’r sefydliad sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i ddatblygu’r gweithlu mewn sector cynaliadwy i Gymru, nawr neu am y dyfodol.

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)

Pan fyddwn yn siarad am gynaliadwyedd rydym yn cyfeirio at y diffiniad a gynhwysir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn y ddeddf, mae “datblygu cynaliadwy” yn golygu’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy. Ein cyngor pendant yw eich bod yn lawr lwytho ac yn darllen y ‘Canllaw Hanfodion’ cyn cwblhau eich cais.

Byddwn yn sgorio eich ceisiadau yn erbyn y 7 Nod Llesiant Cenedlaethol a’r 5 Ffordd o Weithio a ddisgrifir yng Nghanllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddwn yn edrych am dystiolaeth bod eich cais yn cyflawni’n arwyddocaol  o leiaf un nod ac yn ddelfrydol yn cyflawni nifer o fuddiannau ar draws y 7 nod. Byddwn yn archwilio’r ffordd yr ydych yn gweithredu ac yn edrych am dystiolaeth o;

Hirdymor – cydnabyddiaeth bod pob penderfyniad a wneir heddiw yn cael effaith yfory ac ar genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn cysylltu â gweithredu ataliol.

Atal – Dylai meddwl yn hirdymor yn sicrhau eich bod chi’n adnabod problemau cyn iddyn nhw gyrraedd a gweithredu yn eu herbyn.

Integreiddio – mabwysiadu ymagwedd system gyfan sy’n anelu at gyflawni manteision integredig ar draws blaenoriaethau amgylcheddol cymdeithasol/diwylliannol ac economaidd, gan blethu sgiliau gwahanol gydweithrewyr ac arbenigeddau.

Cydweithio – gweithio’n dda gyda’ch gilydd a gyda phartneriaid mewn dull agored, teg ac atebol, gan ddefnyddio cryfder pob partner i wella’r cyfan.

Cynnwys – Chwilio am farn y bobl a fydd yn byw gyda chanlyniadau eich gweithrediadau (cleientiaid, aelodau, defnyddwyr gwasanaeth, myfyrwyr, cwsmeriaid, y gymuned ehangach) i gyd-ddylunio’r ymagwedd orau.

Cyflwyno eich cais ar-lein

Gwnewch yn siŵr bod yr eitemau dilynol gennych er mwyn llwytho’ch cais.

 • Manylion eich stori neu enwebiad
 • Yn yr achos o geisiadau sydd yn cynnwys mwy nag un parti, rhestrwch y grwpiau allweddol, timoedd neu sefydliadau a fyddai’n rhannu’r wobr. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n ymwybodol o’ch bwriad i ymgeisio.

E-bostiwch luniau i gefnogi a fideos byrion sy’n gallu helpu dweud stori eich prosiect neu fenter. Gall hyn cynnwys lluniau o bobl neu leoliad y prosiect. E-bostiwch: awards@cynnalcymru.com

Yn anffodus, nid ydyn ni’n gallu derbyn pamffledi neu ddeunydd marchnata. Bydd y cais yn cael ei beirniadu ar y ffurflen.

Arweiniad ar enwebu – Hyrwyddwr Cynaliadwyedd

Dych chi’n nabod rhywun eithriadol sy’n haeddu Gwobr? Dweud wrthym ni am rywun sy wedi ysbrydoli newid sylweddol o fewn eich sefydliad neu gymuned ac wedi cyfrannu at ymwybyddiaeth datblygiad cynaliadwyedd yng Nghymru – dim mwy na 500 o eiriau.

Cynnwys manylion ar:

 • Pwy ydyn nhw, ble ydyn nhw’n gweithio, beth yw ei rôl o fewn y sefydliad?
 • Beth ydyn nhw wedi cyflawni sy’n gwneud nhw’n arbennig? A oedd hi’n weithred neu fenter unwaith neu ydyn nhw’n gwneud gwaith gwych yn barhaol?
 • Tystiolaeth – Os gwelwch yn dda darparu enghreifftiau o beth sy wedi cael ei chyflawni neu ddechrau o fewn eich sefydliad sy wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Gall hyn gynnwys linc i erthyglau’r wasg, fideos, gwefannau ag. ati.

Cyngor i Geisiadau– Pob Categori arall

Dweud wrthym ni stori eich prosiect neu weithrediad: rhowch y llun cyfan. Os gwelwch yn dda llenwi pob adran sydd yn berthnasol

 • Beth yw teitl eich prosiect neu fenter?
 • Darparwch grynodeb dim mwy na 200 o eiriau sy’n disgrifio’ch prosiect neu fenter. Os ydych chi’n cael eich rhoi ar y rhestr fer, efallai bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio fel rhan o’r marchnata’r bleidlais gyhoeddus. (Uchafswm 200 o eiriau).
 • Pa angen neu fater oedd y prosiect eisiau gafael ynddo?
 • Pa gynnydd ydych chi wedi cyflawni yn y flwyddyn ddiwethaf? Mae rhaid i’r gweithgaredd disgrifiwyd cael ei chwblhau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, beth bynnag gallai fe ffurfio rhan o brosiect parhaol os ydych chi’n gallu dangos datblygiad neu gynnydd digonol o fewn y flwyddyn ddiwethaf.
 • Pa sefydliadau wedi chwarae rôl yn y prosiect a pha bartneriaid wedi cydweithredu? Pwy sy wedi darparu’r arweinyddiaeth?
 • Sut gwnaethoch chi gynnwys eraill ar wahân i’r partneriaid cydweithredu? Efallai y bydd hyn yn cynnwys pobl o’ch cymuned leol ochr yn ochr â sefydliadau eraill.
 • Pa bethau penodol wedi cael eu cyflawni ers Ebrill 2018 a sut ydy’r gweithgaredd wedi cael ei mesuro? Darparwch ffeithiau a ffigurau allweddol er mwyn rhoi tystiolaeth. (uchafswm 500 o eiriau).
 • Oes modd adnabod buddion amrywiol eich prosiect – sut ydy ymdrin ag un mater wedi helpu gyda’r llall? Efallai y bydd hyn yn cynnwys buddion annisgwyl. (200 o eiriau uchafswm)
 • Ydych chi wedi dysgu un rhywbeth o’r gweithgaredd? Oes dysgu i rannu gydag eraill?
 • Beth yw’r cynllun hirdymor ar gyfer eich prosiect?
 • Gwybodaeth arall hoffech chi gynnwys

Gwneud cais yma