Hyfforddiant neu addysg gynaliadwy

Cael eich ysbrydoli gan ein tri yn y rownd derfynol

Bydd y bleidlais gyhoeddus yn cyfrif tuag at 60% o’r sgôr gyffredinol a chyhoeddir yr enillwyr yn y seremoni Wobrwyo ar 28 Tachwedd.

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Du

Llysgenhadon mynyddoedd a rhostiroedd – gan ddefnyddio arbenigedd lleol i yrru ymwybyddiaeth o gadwraeth ymhlith ymwelwyr â’r ardal

 Dyfarnwyd grant Cynllun Rheoli Cynaliadwy i Bartneriaeth Tir y Mynyddoedd Du (BMLUP) fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Mae’r cyllid hwn wedi caniatáu i’r Bartneriaeth hyrwyddo adferiad a rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol ardal y Mynyddoedd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BBNPA). Cyflawnir hyn trwy ddarparu cyfres o brosiectau ar raddfa tirwedd sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y canlynol: rhedyn, mawndir a rheoli ymwelwyr.

Y prif fater yr oedd y prosiect yn ceisio mynd i’r afael ag ef oedd rheoli ymwelwyr wrth atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a hyrwyddo’r Mynyddoedd Du fel tirwedd byw a gweithio. Cydnabu’r Bartneriaeth fod ymgysylltu â busnesau lleol a allai weithredu fel Llysgenhadon yn hanfodol wrth gyfleu negeseuon cynaliadwy i ymwelwyr. Y materion allweddol y nodwyd bod angen cydweithredu ar raddfa tirwedd arnynt oedd gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon, sy’n cyfrannu’n sylweddol at erydiad mawn.

Yn ystod y deuddeng mis diwethaf mae’r prosiect wedi gwneud cynnydd ac effaith sylweddol. Mae cyfanswm o 56 o Lysgenhadon wedi’u hyfforddi. Cyflwynwyd hyfforddiant i dair carfan dros raglen hyfforddi ddeuddydd bwrpasol ac yna sesiwn ‘cynllunio gweithredu’ gyda phartneriaid. Ffocws y sesiynau hyn oedd nodi’r camau y gallai Llysgenhadon eu cymryd i gefnogi’r Bartneriaeth yn ei gwaith, a chynnal eu rôl barhaus yn y dyfodol. Mae rhai o’r awgrymiadau sy’n esblygu yn cael eu defnyddio i barhau a chynnal yr ymgysylltiad a gychwynnwyd gan y rhaglen hyfforddi.

Asiantaeth Ynni Gwy Hafren - Pobl ein dyfodol

Menter ysgolion uwchradd i ysbrydoli gweithwyr proffesiynol amgylcheddol y dyfodol

Pobl Ein Dyfodol (OFP) yw prosiect cynaliadwyedd Asiantaeth Ynni Hafren Wy ar gyfer ysgolion uwchradd.

Mae tîm addysg Severn Wye yn gweithio gyda grwpiau o ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan eu hyfforddi mewn materion amgylcheddol, rheoli ynni ac ynni adnewyddadwy. Cynigir ‘lleoliadau gwaith’ i ddisgyblion gyda busnesau lleol i efelychu’r un arolwg ac ymgyrchu yno hefyd.

Rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, adeiladodd y prosiect ar ei gam cyntaf o’i gyflawni gyda’i ail gam (a therfynol) yn “penodi pedwar campws ysgol newydd i Bowys ac ychwanegu Rheolwr Prosiect brodorol Cymraeg i’r tîm fel bod y rhaglen yn cael ei darparu yn y Gymraeg.

Gan weithio gydag Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanidloes, a dau gampws Ysgol Uwchradd y Drenewydd, fe wnaeth y prosiect recriwtio myfyrwyr i Dimau Rheoli Ynni Ysgol (SEMTs) a arweiniodd ymgyrchoedd arbed ynni. Ar ôl cael eu hyfforddi, gwnaeth yr SEMTs arolwg o’r ysgol gyfan, ysgrifennu adroddiad a chyflwyno’r canfyddiadau i UDRh a Llywodraethwyr yr ysgol. Ar ôl yr ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth ac arbed ynni dilynol a ddyluniwyd i effeithio ar newid ymddygiad cadarnhaol ymhlith staff a chyfoedion i leihau defnydd ynni’r ysgol heb unrhyw gamau cost, cyflawnodd y pedair ysgol arbedion ynni cyfun o 165,000kWh, £ 18,000 a 72 tunnell o CO2 o’i gymharu â darlleniadau o’r flwyddyn flaenorol.

Mae’r prosiect bellach mewn trafodaethau gyda Chyngor Sir Fynwy ynghylch cyflwyno OFP yn y sir, ac yn Sir Benfro mae’n dechrau cyflwyno prosiect ymgysylltu ysgolion uwchradd tebyg, ENERGE (Addysg Egniol i Leihau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr), i gymhwyso egwyddorion OFP i blant ysgol mewn rhannau eraill o’r wlad.

Maint Cymru - MockCOP

Newid yn yr hinsawdd yw un o heriau mwyaf ein hamser a bydd yn her fwy fyth i genedlaethau’r dyfodol. Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn hanfodol i nodau llesiant Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth a Chymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Mae MockCOP yn rhaglen addysgol gyffrous ac arloesol sy’n cael ei rhedeg gan Maint Cymru a WCIA ledled Cymru. Mae’r digwyddiadau wedi’u modelu yng Nghynadleddau Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, lle mae cynrychiolwyr o wledydd ledled y byd yn cwrdd i drafod penderfyniadau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Y gwahaniaeth yw bod y trafodwyr yn MockCOP yn 14-18 oed o ysgolion Cymraeg!

Mae ysgolion yn anfon dirprwyaethau o dri myfyriwr y dyrennir gwlad i’w cynrychioli bob un. Maent yn ymchwilio ac yn paratoi eu safle ymlaen llaw ac yn dod at y COP yn barod i gynrychioli a chwarae rôl eu gwlad, gan anelu at drafod cytundeb byd-eang ar newid yn yr hinsawdd. Fel rhan o raglen eleni rydym hefyd yn annog pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y rhaglen i ddod yn Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd.

Eleni rydym wedi gallu ehangu’r rhaglen MockCOP yn sylweddol diolch i gefnogaeth gan Sefydliad ScottishPower. Yn y gorffennol rydym wedi cynnal un digwyddiad MockCOP y flwyddyn, yng Nghaerdydd. Eleni rydym wedi gallu ehangu’r rhaglen i gynnal chwe digwyddiad ledled Cymru, gan gyrraedd pobl ifanc na fyddent wedi gallu cymryd rhan yn y rhaglen o’r blaen.

Gobaith y rhaglen yw parhau i ehangu a chynnig cyfle i’r hyrwyddwyr newid hinsawdd yr ydym yn eu recriwtio o raglen eleni chwarae rhan allweddol wrth ddylunio a rhedeg digwyddiadau’r flwyddyn nesaf.