Lle cynaliadwy

Cael eich ysbrydoli gan ein tri yn y rownd derfynol

Bydd y bleidlais gyhoeddus yn cyfrif tuag at 60% o’r sgôr gyffredinol a chyhoeddir yr enillwyr yn y seremoni Wobrwyo ar 28 Tachwedd.

Cymdeithas Tai Tai Newydd / Eggseeds - Y Fainc â Phŵer Solar

Roedd y prosiect yn grymuso pobl ifanc sydd wedi ymddieithrio sydd fel arfer wedi cael eu gwarthnodi gan drigolion lleol, pobl ddigartref, aelodau eglwysig, PCSO lleol, adeiladwyr, contractwyr, arweinwyr diwydiant. Rhoddodd gyfle iddynt i gyd chwalu’r rhwystrau a’r stigma hynny a gweld byd ei gilydd a rhoi cyfle i gysylltu.

Rhoddodd sgiliau, hyder a phrofiad a alluogodd rhai o’r bobl ifanc hyn i ennill cymwysterau, mynediad i’r gwaith neu fynediad i addysg bellach a mynediad at brentisiaethau. Fe roddodd y cof iddyn nhw hefyd eu bod nhw wedi ymrwymo ac yn glynu wrth rywbeth ac yn gwneud rhywbeth rhyfeddol y mae eraill yn siarad amdano, gan roi hunan-barch iddyn nhw a bloc cychwyn newydd ar gyfer beth bynnag ddaw nesaf.

Roedd ganddyn nhw syniad a gyda chefnogaeth gan weithiwr ieuenctid Scott Tandy gyda Newydd HA ac addysgwr cymunedol Sam Holt gydag EggSeeds, fe wnaethant archwilio cysyniad, heriau, opsiynau ac yna ei ystyried yng nghyd-destun y gymuned ehangach a phawb gyda’i gilydd wedi cynllunio ac adeiladu mainc ddigidol solar-bwer gyntaf Cymru.

Mae’r prosiect bellach yn archwilio opsiynau yn HA Tai Newydd ac yn allanol i ffurfio menter gymdeithasol a fydd yn datblygu prosiectau fel hyn i fynd i’r afael â mater cymdeithasol a darparu cyfleoedd hyfforddi a chydweithio i bobl ifanc ac oedolion gyda hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol a chyfleoedd datblygu menter gymdeithasol wedi’u hymgorffori.

LINC Cymru - Tyfu Mannau Gwyrdd

Ail-lunio’r berthynas rhwng tai cymdeithasol a’i amgylchedd

Mae Growing Green Spaces / Mannau Gwyrdd Yn Tyfu ’yn brosiect a ddatblygwyd gan Gymdeithas Tai Linc Cymru (Linc) ac a ariennir mewn partneriaeth ag Adnoddau Naturiol Cymru.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i ddatblygu, defnyddio a chynyddu eu mynediad i fannau gwyrdd bio-amrywiol o ansawdd uchel ac i wella iechyd a lles cyffredinol. Mae’r prosiect wedi bod yn cefnogi nifer o gymunedau yn Ne Cymru o Aberbeeg i St. Mellons ar draws ystod o brosiectau gan gynnwys gerddi cymunedol, prosiectau bioamrywiaeth ac ail-ddychmygu’r man gwyrdd ar stepen drws tenantiaid.

Nod y prosiect sydd wedi’i ymgorffori yn Neddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol yw gwella mannau gwyrdd mewn dwy ffordd. Un trwy gefnogi cymunedau gyda chyngor, cronfeydd, cysylltiadau, brwdfrydedd a chaniatâd i ail-ymgysylltu a defnyddio tir o’u cwmpas er budd eu lles trwy erddi cymunedol, prosiectau bioamrywiaeth a hyd yn oed drwyddedu lleoedd parcio ceir nas defnyddiwyd i denantiaid i ddatblygu gardd ddiogel a lle chwarae i drigolion lleol. Mae’r llall yn gweithio gyda thimau datblygu a gweithredol i gynllunio man gwyrdd o ansawdd uchel yn ddatblygiadau newydd ac i hwyluso newid sefydliadol. Gan gydnabod y potensial i gymdeithasau tai fod o fudd i genedlaethau’r dyfodol gyda gwaith o’r fath, daw’r prosiect i ben gyda chynhadledd sy’n tynnu ar arbenigedd ein partneriaid.

SPECIFIC Prifysgol Abertawe / BIPVCo – Adeiladau’n Cyfrif

Arloesi dyfodol lleoedd cynaliadwy

Yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC, rydym yn datblygu Adeiladau Gweithredol, sy’n cynhyrchu, storio a rhyddhau eu gwres a’u trydan eu hunain o ynni’r haul. Mae adeiladau’n cyfrif am 40% o allyriadau carbon yn y DU, felly trwy ddatblygu arloesi technoleg solar, a gyrru ein gweledigaeth ‘Active Buildings’ yn y sector adeiladu ymlaen, gallwn helpu’r DU i gyflawni ei nod allyriadau net-sero erbyn 2050.

Mae Adeiladau Gweithredol yn cysylltu technolegau solar ag un system integredig sy’n dal gwres a thrydan o’r haul a’i storio yn yr adeilad. Rydym wedi dangos bod y cysyniad ‘Adeiladu Gweithredol’ yn gweithio mewn amrywiol ddefnyddiau adeiladu: gan gynnwys warws sydd wedi rhedeg heb nwy ers 2016, ystafell ddosbarth sy’n cynhyrchu mwy o egni y mae’n ei ddefnyddio, ac yn fwyaf diweddar, swyddfa sydd hefyd wedi’i chynllunio i fod yn ynni- cadarnhaol. Mae rhai o’r technolegau yn cael eu datblygu yma gan ein timau ymchwil, sy’n arbenigo mewn ehangu technoleg o’r labordy i adeiladau ar raddfa lawn; ac rydym hefyd yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, megis cyflenwr y to ffotofoltäig integredig, BIPVco, i hyrwyddo masnacheiddio technolegau ynni adnewyddadwy yn gynnar.

[IKC PENODOL dan arweiniad Prifysgol Abertawe ac wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru]