Select Page

Noddwyr

Cefnogi a meithrin cynaliadwyedd

Wales & West Utilities - Prif Noddwr

Mae Wales & West Utilities yn ddarparwr seilwaith blaenllaw, ac mae’n darparu ac yn cynnal y rhwydwaith nwy yn ne Cymru ac yn ne orllewin Lloegr. Wales & West Utilities yw’r prif noddwr ar gyfer Gwobrau’r Academi Gynaliadwy, er mwyn cydnabod pwysigrwydd gwelliant parhaus mewn cynaliadwyedd i weithrediadau’r rhwydwaith nwy.

Llywodraeth Cymru - Noddwr o'r Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o noddi’r Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol i gydnabod yr adnodd enfawr sydd ar gael yng Nghymru, a’r ymrwymiad a wnaed i gynhyrchu 70% o drydan a ddefnyddir yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Noddwr o'r Hyrwyddwr Cynaliadwy

Yn ein rôl fel rheoleiddiwr a gwarcheidwad amgylchedd naturiol Cymru, mae Adnoddau Naturiol Cymru wrth ei fodd yn dathlu’r unigolion sydd wedi gwneud gwahaniaeth mor sylweddol i gynaliadwyedd yng Nghymru yn ystod 2018.

EDF - Noddwr o'r Cymuned Cynaliadwy

Mae EDF Renewables yn rhan o un o gwmnïau trydan mwyaf y byd. Gyda’n 34 fferm wynt rydyn ni’n darparu rhywfaint o’r trydan newydd sydd ei angen ar lawer o arian, sydd ei angen arno, y mae ei angen ar y DU. Yr ydym yn ehangu ein gweithgareddau datblygu yng Nghymru ac yn anelu at fod yn randdeiliad allweddol yn gyrru targedau ynni adnewyddadwy carbon isel Llywodraeth Cymru.

Arup - noddwr Arloesedd mewn Cadwyn Gyflenwi a Chaffael

Mae modelau busnes cynaliadwy yn helpu sefydliadau i gynhyrchu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol diriaethol, a hefyd i adeiladu llwyddiant busnes hirdymor.

Yn Arup, rydym yn anelu at gael dylanwad cadarnhaol ar y byd, felly mae cynaliadwyedd wrth wraidd ein gwaith. Credwn y bydd cyflawni canlyniadau cynaliadwy ar gyfer rhanddeiliaid cyfredol a chhenedlaethau’r dyfodol yn gwneud ein busnes yn gryfach yn y tymor hir.

Knights Brown - noddwr o'r diodydd croesawu

Gan weithio gyda rhai o gwmnïau ynni gwynt blaenllaw Ewrop, sefydlwyd ein henw da yn y farchnad ynni adnewyddadwy trwy ddarparu gwasanaeth dibynadwy wrth adeiladu cannoedd lawer o sylfeini tyrbinau gwynt. Rydym yn parhau i archwilio marchnadoedd newydd mewn egni ac erbyn hyn maent yn datblygu enw da yr un mor gadarn ar sail debyg, gan weithio gyda chwsmeriaid yn y meysydd arbenigol o gronfeydd wrth gefn gweithredol tymor byr, planhigion nwy ymateb cyflym a storio batri.

Enterprise Car Club - noddwr o'r sesiwn rhwydweithio

Mae Menter Car Club yn wasanaeth rhentu hunan-wasanaeth bob awr, gyda cheir wedi’i barcio tua’r gornel o’ch cartref a’ch swyddfa. Rydym hefyd yn gofalu am y gwaith cynnal a chadw, treth, MOTs a hyd yn oed y tanwydd, gan arbed eich amser busnes, arian, a lleihau allyriadau carbon. Mae ein platfform yn lleihau nifer y ceir ar y ffyrdd, ac yn hwyluso adnodd carbon isel a rennir sy’n integreiddio â’r gwasanaethau trafnidiaeth gynaliadwy ehangach yng Nghymru a gweddill y DU.