Hyfforddiant neu addysg gynaliadwy

Coastal Curriculum

Mae’r pwysau ar ein harfordiroedd a’n moroedd yn cynyddu – mae newid yn yr hinsawdd, sbwriel morol a’r galw am adnoddau yn effeithio ar y cynefinoedd a’r rhywogaethau sy’n gwneud Sir Benfro yn lle unigryw i fyw a gweithio. Sefydlodd Fforwm Arfordirol Sir Benfro (PCF) raglen Cwricwlwm Arfordirol i ddod â’r materion hyn i’r ystafell ddosbarth, addysgu pobl ifanc a’u hysbrydoli i fyw ffordd fwy cynaliadwy o fyw.

Mae’r Cwricwlwm Arfordirol yn darparu gweithdai mewn ysgolion ac allan o’u safleoedd arfordirol, ac maent yn darparu sesiynau i gyd-fynd â phob cyfnod allweddol. Mae’r disgyblion yn dysgu sut mae daearyddiaeth a hanes wedi llunio ein harfordir a’n cymunedau a chyda chyfranwyr arbenigol o rwydweithiau PCF, gall grwpiau arsylwi ar y prosesau yn y gwaith a rheoli ein harfordir sy’n newid. Mae yna gyfleoedd i astudio hanes yr arfordir ochr yn ochr â defnyddiau dynol cyfredol yr amgylchedd morol a’i effeithiau. PCF yw cartref Marine Energy Wales ac maent hefyd yn darparu gweithdai ar ynni adnewyddadwy morol, gan ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o fanteision ynni adnewyddadwy, a’u cyflwyno i bobl ar flaen y gad yn y sector newydd arloesol hwn.

Mae eu Cwricwlwm Arfordirol yn elwa ar ddisgyblion trwy eu galluogi i ddysgu gan bobl leol sy’n arbenigwyr yn eu maes. Mae cael disgyblion allan o’r ystafell ddosbarth a dysgu’n yr awyr agored yn arwain at ystod o effeithiau cadarnhaol ar eu hiechyd a’u lles personol, yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae hefyd yn fuddiol i ysgolion ac athrawon trwy roi gwersi am ddim iddynt sydd wedi’u cynllunio i gyd-fynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a chynorthwyo gyda chyflwyno pynciau anodd a chymhleth, megis newid yn yr hinsawdd a rheoli parth arfordirol integredig.

Cash4Change

Mae Cash4Change C4C yn brosiect lle gall myfyrwyr wneud cais am arian i wneud newidiadau ar eu campws. Sefydlwyd y cynllun hwn gan y coleg a CGSU Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent i gefnogi prosiectau, clybiau, digwyddiadau a syniadau sy’n gwneud bywyd yng Ngholeg Gwent yn fwy cyfoethog, o fudd i’r coleg a’r gymuned leol a gwella’r amgylchedd. Rhennir y prosiect yn eang trwy gylchlythyr ‘Intouch’ y coleg, e-bost ac ar-lein mae’r CGSU yn eistedd ar y panel beirniadu lle gall myfyrwyr gael arian.

Mae amcanion y dysgwyr yn golygu bod yn rhaid i unrhyw brosiectau a gyflwynir ganolbwyntio ar fwynderau lleol, grwpiau lleol, prosiectau lleol, y gymuned ehangach, natur, yr amgylchedd, dinasyddiaeth neu godi ymwybyddiaeth neu unrhyw faes arall sy’n berthnasol i gwrs y dysgwr. Mae’r dull hwn hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau hanfodol megis arloesi a chreadigrwydd, datrys problemau, effeithiolrwydd personél a llythrennedd digidol. Yn ogystal â chefnogi datblygiad sgiliau personol ac yn sail i heriau Bagloriaeth Cymru.

Mae prosiectau a ariannwyd yn ddiweddar wedi cynnwys Campws Crosskeys (ILS) yn gweithio gyda Grŵp Torfaen / Woodchip Anableddau Dysgu Oedolion, lle maent wedi trosi sied beic i ystafell ddosbarth synhwyraidd awyr agored. Mae myfyrwyr hefyd wedi sefydlu siop pop i werthu cynhyrchion sy’n cael eu gwneud trwy eu meysydd cwricwlwm. Mae’n darparu oriau / profiad gwaith gwirfoddol a darparu cyfeirbwyntiau ar gyfer syniadau busnes i ddechrau.

Mae’r prosiect hwn, Cash 4 Change, wedi cefnogi ac yn effeithio aelodaeth yn y dyfodol o gyflogwyr, sefydliad, persbectif elusen, staff a dysgwyr oherwydd ei fod wedi dod â manteision sylweddol i’r holl bartïon dan sylw. Oherwydd ei lwyddiant mawr, bydd y prosiect yn parhau hyd y gellir rhagweld.

Mock COP

Mae maint Cymru yn elusen newid yn yr hinsawdd ryngwladol, a’i phwrpas yw lliniaru allyriadau carbon deuocsid trwy gefnogi amddiffynfeydd coedwigoedd glaw a rhaglenni ail-coedwigaeth mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae eu rhaglen addysg yn cyrraedd tua 20,000 o bobl ifanc yng Nghymru bob blwyddyn trwy ddarparu gwasanaethau a gweithdai dwyieithog am ddim i’r rheini yn y Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4.

Yr uchafbwynt blynyddol yw eu digwyddiad MockCOP y maent yn ei gynnal ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Nod y prosiect yw addysgu’r genhedlaeth nesaf a datblygu eu dealltwriaeth o ddatrys gwrthdaro rhyngwladol a’r materion gwleidyddol sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd. Mae timau o bobl ifanc 14-18 oed o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn y gynhadledd ddwyieithog hon o gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, a gynhaliwyd yn siambr drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

O ganlyniad i gymryd rhan, nododd y cyfranogwyr fod mwy o hyder, gwell sgiliau trafod a dadlau, a dealltwriaeth ddyfnach o ddatrys anghydfod rhyngwladol a’r materion gwleidyddol sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd. Dysgodd y disgyblion am bwysigrwydd consensws byd-eang i fynd i’r afael â heriau byd-eang ond hefyd pwysigrwydd cymryd camau ar y cyd yn lleol.

Yn ogystal, mae’r prosiect yn elwa ar ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth fyd-eang pobl ifanc yn y categorïau o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth, a gwerthoedd ac agweddau yn ogystal â gwella hyder athrawon wrth gyflwyno dysgu byd-eang.