Cael eich ysbrydoli gan ein 24 yn y rownd derfynol

Bydd y bleidlais gyhoeddus yn cyfrif tuag at 60% o'r sgôr gyffredinol a chyhoeddir yr enillwyr yn y seremoni Wobrwyo ar 28 Tachwedd.

Prosiect ynni adnewyddadwy rhagorol – Noddwyd gan Llywodraeth Cymru

BCB International Ltd - FIREDRAGON fel tanwydd solet cynaliadwy wedi'i seilio ar Ethanol

Tanwydd Solid Bio patent newydd wedi’i seilio ar ethanol o’r enw FireDragon a allai wella iechyd a diogelwch wrth goginio a gwersylla yn ddramatig.

 

Innogy - Fferm wynt ar dir Mynydd y Gwair

Fferm wynt ar dir Mynydd y Gwair – gan gyfrannu at ddyfodol ynni glân Cymru wrth fod o fudd i gymunedau lleol.

 

Egni Co-op - Solar sy'n eiddo i'r gymuned

Solar sy’n eiddo i’r gymuned ac sy’n gynllun enghreifftiol ar gyfer trawsnewid ynni carbon isel sy’n canolbwyntio ar y gymuned yng Nghymru.

 

Menter cymdeithasol ragorol

Rhaglen Gwyddoniaeth ac Addysg Arfordirol SeaQuest Credu Charity Ltd

Rhaglen wyddoniaeth ac addysg arfordirol sy’n hyrwyddo cadwraeth, amddiffyn a gwella amgylchedd ffisegol a naturiol yr arfordir.

 

Greenstream Flooring

Greenstream Flooring – mynd i’r afael â thlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni trwy fodel menter gymdeithasol syml ond arloesol

 

RCMA Social Enterprise - Bwyd go-iawn! Bywyd go-iawn!

Menter Gymdeithasol RCMA – cysylltu cymunedau trwy fwyd

 

Busnes Cynaliadwy

The Digital Pattern Library - ffasiwn hygyrch, gynaliadwy i bawb

Datrysiadau gwnïo carbon isel modern, cynaliadwy ar gyfer carthffosydd y cartref.

Dyfi Distillery - Dod â chynhyrchu gin yn agos at adref

Ansawdd, tarddiad a chynaliadwyedd wrth wraidd gwneud gin

Oseng-Rees reflection

Techneg weithgynhyrchu wirioneddol gynaliadwy ac arloesol mewn tu mewn artisan a gosodiadau pensaernïol

Cymuned Cynaliadwy

Cymuned gynaliadwy ym Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cymuned Gynaliadwy ym Mhrifysgol Met Caerdydd – Dod â myfyrwyr ynghyd i fynd i’r afael â lles

 

O dan y Bont / Materion Ieuenctid Milford

 Hyrwyddo lles, optimistiaeth ac uchelgais mewn ardaloedd gwledig difreintiedig

 

Ailgylchu4charity - Gofal Sir Benfro, Rhannu a Rhoi

 Addysgu a hyrwyddo cadwraeth trwy annog ail-gylchu

Hyfforddiant neu addysg gynaliadwy

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Du

Llysgenhadon mynyddoedd a rhostiroedd – gan ddefnyddio arbenigedd lleol i yrru ymwybyddiaeth o gadwraeth ymhlith ymwelwyr â’r ardal

 

Asiantaeth Ynni Gwy Hafren - Pobl ein dyfodol

Menter ysgolion uwchradd i ysbrydoli gweithwyr proffesiynol amgylcheddol y dyfodol

 

Maint Cymru - MockCOP

Rhaglen addysgol arloesol i alluogi a grymuso pobl ifanc ledled Cymru i drafod a thrafod penderfyniadau ar newid yn yr hinsawdd

Arloesi Cynaliadwy mewn Caffael neu Gadwyn Gyflenwi

ARIA Bridal - Yn Cynllunio Cynaliadwyedd o'r Dechrau

Mae Aria Bridal UK yn label priodasol arloesol, cynaliadwy ar gyfer priodferched sy’n meiddio bod yn wahanol.

Prifysgol Aberystwyth - BEACON - Mwy o flas, llai o Halen, Bywydau Iachach

Datblygu teclyn gwella blas naturiol o sgil-gynnyrch y diwydiant bwyd

WRAP Cymru - Prosiect Caffael Cynaliadwy'r Sector Cyhoeddus

Arloesi Cynaliadwy mewn Caffael neu Gadwyn Gyflenwi – chwyldroi caffael cynaliadwy

 

Lle Cynaliadwy

Cymdeithas Tai Tai Newydd / Eggseeds - Y Fainc â Phŵer Solar

Mainc ddigidol solar gyntaf Cymru, gan ddarparu lle diogel, cyfforddus a hygyrch i bawb

LINC Cymru - Tyfu Mannau Gwyrdd

Ail-lunio’r berthynas rhwng tai cymdeithasol a’i amgylchedd

 

SPECIFIC Prifysgol Abertawe / BIPVCo – Adeiladau’n Cyfrif

Arloesi dyfodol lleoedd cynaliadwy

 

Eiriolydd Cynaliadwyedd

Rachel Roberts

Meleri Davies

Paul Allen