Menter cymdeithasol ragorol

Refurbs Flintshire - Creu Cartrefi, Creu Cyfleoedd

Refurbs Mae Sir y Fflint yn cefnogi’r agenda lles amgylcheddol trwy warchod a diogelu’r amgylchedd ffisegol a naturiol trwy hyrwyddo arferion rheoli gwastraff cynaliadwy. Maent yn gwneud hyn trwy dderbyn rhoddion o ddodrefn a chyfarpar dros ben gan ddeiliaid tai a thrwy ddarparu gwasanaeth casglu ‘gwastraff swmpus’ ar gyfer Cyngor Sir y Fflint, a’u hadnewyddu i’w ailddefnyddio; a lle na ellir ailddefnyddio dodrefn meddal, trwy eu datgysylltu ar gyfer achub. Mae’r ddau fesur hwn yn lleihau gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.

Maent yn cefnogi’r agenda lles cymdeithasol mewn dwy ffordd bwysig. Yn gyntaf, trwy ddarparu dodrefn cartrefi a nwyddau gwyn wedi’u hailwampio, yn arbennig i bobl sy’n profi caledi ariannol neu gymdeithasol ac na fyddai fel arall yn gallu caffael dodrefn neu offer hanfodol ar gyfer eu cartrefi, neu a fyddai’n cael eu temtio i brynu eitemau newydd gan gyflenwyr ar credyd, ar gyfraddau llog beichus a therfynau cosb yn achosi diffygion. Yn ail, wrth ddarparu’r gwasanaeth hwn maen nhw’n darparu cyfleoedd cyflogaeth, yn enwedig yn anelu at recriwtio a hyfforddi pobl sydd wedi dioddef diweithdra hirdymor neu sy’n wynebu rhwystrau eraill i gael gwaith.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf maent wedi ailddefnyddio / ailgylchu 14,123 o eitemau, wedi dargyfeirio 509 tunnell o wastraff o safleoedd tirlenwi, wedi datgodi 9,188 o eitemau dodrefn yn dargyfeirio 398 tunnell arall o safleoedd tirlenwi, yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli i 30 o unigolion a recriwtiwyd 6 o bobl ddi-waith hirdymor yn ôl i swyddi .

Play It Again Sport

Mae Play It Again Sport yn fenter gymdeithasol yn Ne Cymru sy’n annog pobl leol a sefydliadau (gan gynnwys clybiau rygbi, pêl-droed, tennis a karate o’r ardal leol ac ymhellach i ffwrdd) i roi pecyn chwaraeon diangen i alluogi cymaint o bobl â phosib i fynd at chwaraeon.

Pobl a Gwaith, sy’n masnachu fel Play It Again Sport (PIAS) a Too Good To Waste (TGTW) yw’r partneriaid allweddol, ochr yn ochr â’r clwstwr lleol o ysgolion Rhondda. Mae TGTW wedi darparu cymorth manwerthu a busnes sydd wedi helpu i chwarteru eu hincwm sydd, yn eu tro, wedi helpu i gefnogi mentrau fel eu prif ddiwrnodau chwaraeon rhyng-ysgol sydd wedi galluogi dros 500 o blant a 100 o rieni i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon.

Maent hefyd wedi darparu rhoddion unigol o becynnau i’r rhai a gyfeiriwyd gan gydweithwyr (ee plentyn ifanc nad oedd ganddynt esgidiau priodol ar gyfer yr ysgol; tīm criw nad oedd ganddo oriau cyfatebol i’w chwarae mewn cystadleuaeth). Yn ogystal, darparu cyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith i’r ysgol gynhwysfawr leol.

Mae gallu cyflenwi pecynnau chwaraeon ar bris isel iawn (neu am ddim) wedi golygu bod llawer o aelodau’r gymuned wedi gallu mynd i mewn i chwaraeon heb y baich ariannol arferol. Mae’r elw a wnaed wedi galluogi ysgolion i chwarae ei gilydd mewn ystod eang o chwaraeon gyda phwyslais ar gynhwysiant (hynny yw targedu’r rhai nad ydynt mewn timau elitaidd yn fwriadol yn fwriadol). Yn ogystal â hynny mae eu gwaith yn helpu pobl i glirio eu cyflwr ond osgoi tirlenwi. Os nad yw unrhyw becyn chwaraeon a roddir yn addas i’w ailddefnyddio fel dillad, caiff ei ailgylchu fel cribau.

Hwyluso Ynni Cymunedol

Mae DEG yn fenter gymdeithasol sy’n cefnogi gweithredu dan arweiniad y gymuned ar draws gogledd-orllewin Cymru i gynyddu gallu’r ardal leol i ymdopi â chost cynyddol tanwydd ffosil a gwella’r amgylchedd naturiol. Mae eu gwaith yn seiliedig ar gydweithredu a chydweithrediad, nid cystadleuaeth a rheolaeth. Maent yn ymdrechu i ddatblygu pob prosiect mewn partneriaeth ac yn cynnwys rhanddeiliaid wrth wneud penderfyniadau mor aml â phosibl i rannu budd-daliadau yn fras.

Mae eu gwaith yn rhoi hyder, gwybodaeth ac uchelgais i gymunedau gymryd perchnogaeth o’u dyfodol trwy brosiectau megis:

Lleihau’r defnydd o ynni, costau tanwydd a dibyniaeth ar danwydd anghynaliadwy
Cryfhau’r economi leol
Cynhyrchu trydan a gwres cynaliadwy

Maent yn darparu awgrymiadau ar gyfer dulliau ymgysylltu ag aelodau’r gymuned i grwpiau cymunedol eu defnyddio tra bod DEG yn gweithio i ddatblygu cyfranogiad partneriaethau strategol. Felly, mae pob grŵp cymunedol yn gweithio yn eu cymuned i gryfhau’r berthynas ag unigolion, busnesau lleol a chynghorwyr lleol tra bod DEG yn nodi ac yn yn cyflwyno partneriaid strategol o’r tu allan i’r gymuned.

Yn ystod 17/18 DEG, datblygodd brosiectau gyda chwe grŵp ynni cymunedol ac fe’i cysylltwyd â dau ddatblygwr ynni adnewyddadwy masnachol. Hefyd, cododd arian DEG (£ 249k) ar gyfer prosiect Cyd Ynni sydd bellach yn cyflogi dau aelod o staff am 3 blynedd, wedi helpu Ffarm Meolyci i ddatblygu prosiect WEFO gwerth £ 1.3m ac YnNi Llŷn i greu prosiect WEFO gwerth £ 2.5 miliwn, a helpodd i Ogni i ddatblygu prosiect ar draws wyth adeilad cymunedol.