Eiriolydd Cynaliadwyedd

Noddwr categori

Grant Peisley

Mae Grant yn entrepreneur cymdeithasol, ymarferydd lleoliaeth ac ymgynghorydd cymunedau cynaliadwy. Mae’n Gyfarwyddwr Sefydlu Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), sydd wedi helpu dros 40 o grwpiau cymunedol i ddechrau prosiectau ynni a Chyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru, YnNi Teg ac YnNi Llyn.

Mae’n eiriolwr gwirioneddol ysbrydoledig ac angerddol o gynaliadwyedd ac ynni cymunedol yng Nghymru. Mae’n gweithio’n agos gyda chymunedau gwledig lleol sydd am fod yn berchen ar eu technolegau cynhyrchu ynni eu hunain ac mae’n bencampwr go iawn i fudiadau nad oes ganddynt yr adnoddau, y sgiliau na’r hyder i yrru ymlaen â’u prosiectau cynaliadwyedd. Mae’n amlwg gweld ei fod yn cael cip go iawn o helpu pobl i gyflawni eu nodau cynaliadwyedd. Mae’n eiriolwr mawr o annog tegwch a chydraddoldeb yn y gweithle – ac mewn bywyd yn gyffredinol.

Mae Grant yn ysgogwr go iawn ar gyfer newid ac yn anhygoel yn ei ymgyrch cynaliadwyedd.

Neil Lewis

Mae Neil yn gyn-ddeintydd a roddodd y proffesiwn i ffocysu ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Bu’n Gyfarwyddwr Sefydledig Ynni Sir Gaerfyrddin ac mae hefyd wedi gweithio fel Rheolwr Cronfa ar gyfer Banc Cymunedol Robert Owen. Mae bellach yn Rheolwr Rhaglen Rhaglen Arweinydd Ynni Sir Gaerfyrddin.

Yn ystod ei amser yn Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â helpu i gefnogi cymunedau trwy raglen Adnewyddu Cymru, mae hefyd wedi helpu i ddatblygu nifer o brosiectau gan gynnwys tyrbin gwynt sy’n eiddo i’r gymuned, prosiect hydro a chynllun i helpu pobl i ddefnyddio ynni a gynhyrchir yn lleol.

Mae’n eiriolwr angerddol ar gyfer cerbydau ynni a thrydan cymunedol. Mae ei gyfrif twitter yn ffynhonnell wych o tweets ysbrydoledig am y cyfleoedd ar gyfer dyfodol carbon isel.

Kiri Howell

Kiri yw Swyddog Eco Ysgolion Cadwch Gymru’n Daclus ac mae’n helpu i redeg y rhaglen Eco Ysgolion Addysg Sylfaenol yn Sir Benfro. Cefnogwr angerddol ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, mae hi’n treulio llawer o oriau o’i hamser ei hun yn cymryd rhan mewn glanhau’r traeth ac yn helpu amrywiol elusennau i arbed gwastraff rhag safleoedd tirlenwi a hyrwyddo ailgylchu.

Mae Lles Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn bwysig i Kiri ac mae’n gweithio’n galed i helpu pobl i ddeall pwysigrwydd cynaliadwyedd, yn enwedig plant a phobl ifanc.